BELBINS 9 TEAMROLLER

FÅ STYR PÅ TEAMROLLERNE MED EN BELBIN TEST OG UNDGÅ KONFLIKTER I DIT TEAM

Genkender du de 3 medarbejdere?

 • Den medarbejder, der har en irriterende vane med at kommandere rundt med kollegerne
 • Den medarbejdere, der altid er kritisk og hurtig til at påpege, hvis en kollega laver fejl
 • Den medarbejder, der taler meget, sætter nye initiativer i gang og ikke følger op

Dine medarbejdere har ikke samme tilgang til arbejdet, og der opstår utilfredshed og uenigheder om, hvordan opgaverne bedst løses.

SKAB ET ARBEJDSMILJØ MED TRYGHED OG TILLID

Jo bedre den enkelte medarbejder kender sig selv og de andre i teamet, jo nemmere bliver det for dig at skabe et trygt og effektivt arbejdsmiljø.

Du  vil opleve at du og dine medarbejdere: 

 • arbejder aktivt sammen
 • supplerer hinanden i de daglige opgaver
 • bedre rummer hinandens forskelligheder
 • lettere kan fordele opgaver mellem jer

Til det formål kan du have stor gavn af et forløb med Belbins Teamroller. En teamrolle beskriver den enkelte medarbejders adfærd og bidrag til samarbejdet, og du kan bruge en Belbin test til at kortlægge, hvordan de 9 teamroller er repræsenteret i dit team.

I den proces får du og dit team indblik i jeres egen og hinandens teamroller, og I får en grundlæggende forståelse for hinandens adfærd i teamet.

De samme 3 medarbejdere!

Når I kender teamrollerne ved I, at medarbejderne i de 3 eksempler ovenfor også er:

 • Den medarbejder, der lynhurtigt kan se, hvem der er de bedste til at løse en given opgave.
 • Den medarbejder, der sikrer at kvaliteten af jeres arbejde altid er i orden, og at I afslutter opgaven tilfredsstillende.
 • Den medarbejder, der har et stort netværk og er god til at finde løsninger og viden, som teamet har brug for.

Vi har alle egenskaber, som i nogle situationer er fordele og andre gange ulemper. Belbins Teamroller giver jer indblik i de styrker, som hver enkelt medarbejder har sammen med de svagheder, der følger med styrkerne.

SKAB ET SOLIDT FUNDAMENT FOR SAMARBEJDET I DIT TEAM

Med den viden kan I udnytte hinandens styrker bedst muligt og være opmærksom på de svagheder, der følger med. I kan derfor forebygge de konflikter, som opstår på grund af manglende forståelse for hinandens måde at arbejde på.

DERFOR KAN EN TEAMROLLEPROFIL IKKE ERSTATTES AF EN PERSONPROFIL

Du kender sikkert til en eller flere typer personprofiler, og måske anvender I allerede personprofiler i din organisation.

De fleste profilværktøjer har fokus på personlighed, og resultatet er ofte 4 persontyper, der repræsenteres med en farve.

Typisk udarbejdes disse profiler som en selvtest ud fra medarbejderens egen vurdering.

Ulempen ved den metode er, at vi ikke altid selv er objektive i forhold til vores personlighed og adfærd.

Forskellen er, at Belbins Teamroller først og fremmest fokuserer på adfærd, som personligheden kun er en del af.

Når I vælger Belbins Teamroller, giver kollegerne derudover feedback til hinandens profiler i form af kollegaobservationer, og kollegernes input indgår i den færdige teamrolleprofil. Den enkelte medarbejders profil bliver derfor nuanceret af, hvordan kollegernes opfatter ham eller hende.

Min erfaring er, at kollegaobservationerne er en af de allerstørste fordele ved teamrollerne og en værdifuld feedback, der bidrager til at hver enkelt medarbejder i teamet får en klar opfattelse af sin egen rolle.

TEAMROLLEPROFILEN

EN TEAMROLLEPROFIL GIVER MEDARBJDEREN OVERBLIK

Teamrolleprofilen beskriver den enkelte medarbejders typiske adfærd, og hvordan vedkommende bidrager til at løse opgaverne i teamet. 

De 9 teamroller giver et nuanceret og nøjagtigt billede af den typiske adfærd, som hver rolle repræsenterer.

Jeg oplever i praksis, at det nemt for dig som leder og for dine medarbejdere at skelne mellem rollerne, fordi de netop er meget rammende og beskrivende.

En teamrolleprofil udarbejdes som nævnt på baggrund af BÅDE medarbejderens selvvurdering OG observationer fra kollegerne, hvilket gør profilen meget troværdig og afspejler den enkelte medarbejders konkrete måde at arbejde på.

Den individuelle teamrolleprofil viser, hvilke af de 9 teamroller, der er

 • den enkelte medarbejders foretrukne roller
 • roller, som han eller hun kan varetage
 • roller, som vedkommende ikke egner sig til

Udover at hver enkelt medarbejder får værdifuld viden om sin rolle i teamet, uddyber teamrolleprofilen blandt andet også medarbejderens foretrukne arbejdsstile og udviklingsmuligheder.

TEAMANALYSEN

TEAMANALYSEN GIVER JER DET SAMLEDE OVERBLIK OVER TEAMET

Ud over de enkelte teamrolleprofiler giver Belbins Teamroller jer også værdifuld viden om sammensætningen af jeres team.

Med en teamanalyse kan I se, hvordan medarbejdernes teamroller fordeler sig i teamet. Hvis I har flere mindre teams eller medarbejdere, der arbejder sammen i par, kan I få alle de teamanalyser, I har behov for.

Dette er en meget vigtig del af processen, der giver de fleste ledere og medarbejderne i teamet en aha-oplevelse. Når du og dine medarbejdere ser den visuelle fremstilling af, hvordan jeres teamroller fordeler sig på de 9 roller, opstår der en helt ny forståelse for hinanden.

Med analysen får du og dine medarbejdere et præcist og objektivt billede af gruppen. Teamanalysen viser, hvor dine medarbejdere supplerer hinanden, og hvor de eventuelt overlapper hinanden.

I får en unik mulighed for at:

 • I fællesskab at blive bevidste om teamets styrker og svagheder
 • Lave aftaler om samarbejdet i teamet, hvor medarbejderne supplerer hinanden bedst muligt
 • Fordele jeres opgaver bedst muligt blandt teamets medarbejdere

UDBYTTET AF BELBINS TEAMROLLER KAN SES PÅ FLERE NIVEAUER I ORGANISATIONEN

Der er fordele at hente både for virksomheden, for dig som leder og for medarbejderne og teamet.

FORDELE FOR VIRKSOMHEDEN

STYRK DEN PSYKOLOGISKE TRYGHED I TEAMET
 • Overordnet styrker I det psykiske arbejdsmiljø, når I giver hver enkelt medarbejder et redskab til at forstå sin egen rolle på jeres arbejdsplads.
 • Samtidig øger I den generelle trivsel og tilliden mellem kollegerne i team, når medarbejderne får en større forståelse for hinandens styrker og svagheder i det daglige samarbejde.

FORDELE FOR DIG SOM LEDER

DU FÅR ET REDSKAB, SOM DU KAN BRUGE I FLERE SITUATIONER
 • Som leder får du et håndgribeligt redskab til at fordele opgaverne og lede dit team med forståelse for den enkelte medarbejder og teamet som helhed, så I kan fokusere på at løse jeres opgaver bedst muligt.
 • Medarbejdernes teamrolleprofiler og den samlede teamanalyse giver dig en konkret viden om teamets sammensætning samt et nyttigt indblik i teamets muligheder for udvikling, som du kan bruge, hvis du på et tidspunkt skal rekruttere nye medarbejdere til teamet.
 • Med teamrollerne som udgangspunkt forstår du og dine medarbejdere hinanden bedre. Dette er en stor fordel ikke kun i det daglige arbejde men også i forbindelse med den langsigtede medarbejderudvikling og udvikling af teamet.
 • Når du kender dine medarbejderes teamroller, har du større mulighed for at forstå den enkelte medarbejders adfærd og måde at løse opgaverne på. Dette kan være med til at forebygge misforståelser og konflikter mellem dig og medarbejderen.

FORDELE FOR MEDARBEJDEREN

DEN ENKELTE MEDARBEJDER FÅR EN UNIK SELVINDSIGT
 • Gennem teamrolleprofilen får den enkelte medarbejder viden om, hvordan han eller hun bedst bidrager til at løse teamets opgaver.
 • Profilen beskriver de roller, som medarbejderen bedst trives i og de roller, som vedkommende har sværest ved at arbejde i.
 • Da en teamrolleprofil bliver lavet ud fra medarbejderens egen besvarelse og kollegernes gensidige tilbagemeldinger på, hvordan de oplever hinanden i det daglige arbejde, giver profilen også værdifuld feedback fra kollegerne. I langt de fleste tilfælde stemmer medarbejderens egen og kollegernes opfattelse overens, men nogle gange får medarbejderen også den feedback, at han eller hun bidrager på måder, som vedkommende ikke selv er opmærksom på.
 • Den viden giver medarbejderen mulighed for at byde ind på flere af de opgaver, hvor medarbejderen bedst bruger sine styrker. Teamrolleprofilen giver konkrete bud på, hvad medarbejderen kan gøre for at bidrage bedst til teamets opgaver.

FORDELE FOR TEAMET

TEAMROLLERNE GIVER TEAMET STOR FORSTÅELSE FOR HVER ENKELT KOLLEGA
 • Når alle i teamet kender sine egne og kollegernes handlemønstre, får de med beskrivelserne af teamrollerne et fælles sprog, der gør det nemmere at tale om, hvilke opgaver, de hver især har de bedste forudsætninger for at løse optimalt. Derved kan teamet opbygge større indbyrdes forståelse og tillid til hinanden, når den enkelte kollegas rolle i teamet bliver kendt og synlig.
 • Forståelsen for hinandens forskellige tilgang til arbejdet gør ofte, at arbejdsmiljøet og stemningen i teamet bliver mere positiv. Medarbejderne bliver bedre til at tale sammen om deres forskelligheder og undgår de konflikter og misforståelser, der opstår, når medarbejderne ikke forstår hinanden.

FÅ HJÆLP AF EN CERTIFICERET BELBIN INSTRUKTØR

Jeg er Certificeret Belbin Konsulent. 

Derfor er jeg uddannet til at udarbejde profiler og analyser til jer.

Jeg er også uddannet teamcoach og merkonom i virkomhedsorganisation, ledelse og samarbejde og teambuilding.

Derudover har jeg mange års praktisk erfaring indenfor:

 • HR
 • administration
 • projektarbejde
 • undervisning
 • coaching
 • rådgivning

Min erfaring giver mig en stor forståelse for såvel mennesker som organisationer. 

Som teamcoach og konsulent har jeg arbejdet med teams indenfor mange forskellige brancher, eksempelvis:

 • forsyningsselskaber
 • daginstitutioner
 • kommunale opholdssteder
 • eksportvirksomheder med internationale teams
 • salgsorganisationer
 • produktionsvirksomheder

Belbins teamroller kan anvendes i alle brancher og i alle virksomheder og organisationer, hvor man lægger vægt på gode interne relationer uden brok, mobning og konflikter.


LÆS HER OM JERES PROCES MED BELBINS TEAMROLLER

SÅDAN FOREGÅR UDFYLDELSEN AF JERES TEAMROLLEPROFILER

Det er enkelt og let for jer at få udarbejdet jeres teamrolleprofiler og teamanalyser.

Belbins Teamroller til dit team består overordnet af 3 trin:

 • online udfyldelse af teamrolleprofiler
 • online udfyldelse af kollegaobservationer
 • workshop for alle i teamet

Vi aftaler den konkrete tidsperiode, hvor du og dine medarbejdere skal udfylde jeres besvarelser.

Du sender mig en liste med navne og mailadresser på medarbejderne i teamet.

Det er de eneste oplysninger, som jeg skal bruge for at udarbejde teamrolleprofiler, teamprofil og teamanalyser til jer.

ONLINE UDFYLDELSE AF TEAMROLLEPROFILER

Besvarelserne foregår online.

I kan derfor hver især udfylde jeres besvarelse til jeres egen teamrolleprofil og observationer på jeres kolleger, når det passer ind i jeres arbejde.

Jeg sender en mail til hver enkelt medarbejder med et unikt link til besvarelsen af vedkommendes egen profil på en på forhånd aftalt dato.

Hver medarbejder udfylder besvarelsen til den individuelle profil.

Besvarelsen tager ca. 20-30 minutter.

ONLINE UDFYLDELSE AF KOLLEGAOBSERVATIONER

Medarbejderne modtager en mail med et link for hver tilbagemelding på det aftalte antal kolleger i teamet.

Det tager ca. 10-15 minutter pr. besvarelse.

OPFØLGNING PÅ JERES PROCES

Jeg sørger for at processen kører som planlagt, tjekker og følger op, indtil alle har udfyldt deres besvarelse indenfor den aftalte tidsramme.

Når alle har udfyldt besvarelserne på både deres egen profil og observationerne på de valgte kolleger, udskriver jeg jeres profiler og genererer de aftalte teamanalyser.

WORKSHOP OM JERES TEAMROLLER OG TEAMANALYSE

For at både den enkelte medarbejder og du som leder får det størst mulige udbytte af jeres teamroller og teamanalysen, mødes vi nu til den planlagte workshop.

Workshoppen er vigtig, fordi I her sammen får en grundig introduktion til at bruge teamrollerne og teamanalysen, hvilket er en forudsætning for, at I kan bruge jeres viden i praksis efterfølgende.

På workshoppen forklarer og uddyber jeg de enkelte teamroller, så alle får en god forståelse af sine egne og kollegernes teamroller, og den betydning det har, at alle teamroller er repræsenteret i et team.

Jeg gennemgår en teamrolleprofil trin-for-trin og forklarer de konkrete analyser og beskrivelser, der indgår i den individuelle profil.

Alle i teamet får herefter udleveret deres teamrolleprofil. I får god tid til at gennemgå profilen, og I får mulighed for at stille spørgsmål og få uddybet relevante emner.

Vi gennemgår sammen den samlede teamanalyse, som viser fordelingen af jeres teamroller.

Teamanalysen fremlægges både som en detaljeret rapport og et diagram, der tydeligt viser, hvordan teamrollerne er fordelt i jeres team.

Hvis I arbejder i mindre teams eller i par indenfor det overordnede team, udarbejder jeg de teamanalyser, som giver mening for jer.

I får naturligvis udleveret alle profiler og analyser som print, ligesom jeg sender teamrolleprofilerne, teamanalyser og præsentationsmateriale til dig efter workshoppen.

JERES INVESTERING

Jeres investering er:
1.200 kr. + moms pr. medarbejder/teamrolleprofil
8.000 kr. + moms for 2 timers workshop

Rådgivning, forberedelse og opfølgning i processen samt de aftalte teamanalyser, diverse materialer og print er indeholdt i priserne.

1:1 samtaler med individuel tilbagemelding til hver enkelt medarbejder kan tilkøbes.

Kørsel/transport samt evt. køretid og broafgift er ikke inkluderet og faktureres iht. Statens takster.

Læs også: MAX Positiv - Priser og betingelser

RING ELLER SKRIV TIL MIG

Ring til mig på telefon 2750 6213 og få afklaret om en teamanalyse og teamrolleprofiler er noget for jer.
Eller benyt kontaktformularen til at sende mig en mail og book et gratis uforpligtende møde.
Hvis du skriver dit telefonnummer og et tidspunkt, ringer jeg dig op.

KONTAKT MAX POSITIV

Telefon 2750 6213

ADRESSE

MAX Positiv v/Ann Dorthe Pedersen
Vesterdalsvej 20
7000 Fredericia

CVR nr.: 32957722

SEND MIG EN BESKED

Du skal indtaste dit navn!
Du skal indtaste din e-mailadresse!
Ugyldig indtastning
Du skal indtaste en besked!
Du skal acceptere privatlivspolitikken for at kunne sende beskeden!
Copyright © 2015-2024 MAX POSITIV